Hợp đồng tiêu chuẩn và Hợp đồng vĩnh viễn BingX niêm yết API3/USDT,C98/USDT