BingX sẽ hỗ trợ kế hoạch hoán đổi token và thay đổi mệnh giá cho Dora Factory (DORA)