Thông báo về việc dữ liệu thị trường phát sinh bất thường hôm 2023-08-29