Thông báo về việc bồi thường cho việc dữ liệu thị trường phát sinh bất thường hôm 2023-08-29