Lời xin lỗi và thưởng airdrop cho sự bất thường của thị trường hôm 29/08/2023