Hợp đồng vĩnh viễn | Giải thích tính năng Tự động bổ sung ký quỹ cho Chế độ ký quỹ riêng