Làm cách nào để tạo tín hiệu cho việc sao y tín hiệu?