Kế hoạch bồi thường cho việc tài sản và lệnh Hợp đồng vĩnh viễn có hiển thị bất thường hôm 25/09/2023