Thông báo điều chỉnh phí Giá đảm bảo cho API3/USDT và một số cặp giao dịch (05/10/2023)