Thông báo nâng cấp và bảo trì hệ thống BingX vào ngày 11/10/2023