Thông báo nâng cấp và bảo trì hệ thống BingX vào ngày 13/10/2023