Hợp đồng vĩnh viễn | Giới thiệu tính năng Trigger Reverse