Hướng dẫn BingX | Làm cách nào để tìm thấy ID giao dịch của tôi?