Ngừng vận hành phiên bản cũ của "Giao dịch của tôi" trong Giao dịch sao chép