BingX Hỗ Trợ SLERF Thông Qua Quyên Góp Và Airdrop Cho Các Địa Chỉ Tham Gia Presale