Đồng PAID Network(PAID) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX