BingX bổ sung DEGEN/USDT cho Hợp đồng tiêu chuẩn và Hợp đồng vĩnh viễn