BingX bổ sung ENA/USDT cho Hợp đồng tiêu chuẩn và Hợp đồng vĩnh viễn