BingX bổ sung CORE/USDT cho Hợp đồng tiêu chuẩn và Hợp đồng vĩnh viễn