Đồng Entangle(NGL) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX