Đồng PUPS (Ordinals)(PUPS) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX