Đồng DOG•GO•TO•THE•MOON(DOG) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX