BingX Hủy Niêm Yết ZTX Cho Spot Và Các Dịch Vụ Liên Quan