BingX Hủy Niêm Yết AMKT Cho Spot Và Các Dịch Vụ Liên Quan