BingX Hủy Niêm Yết NORMIE Cho Spot Và Các Dịch Vụ Liên Quan