Đồng Banksters(BARS) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX