Đồng Script Network(SCPT) Sẽ Được Niêm Yết Trên Spot BingX