Hợp đồng tương lai tiêu chuẩn | Ví dụ về giá thị trường toàn diện