Những điều nghiêm cấm đối với hợp đồng (phù hợp với tiêu chuẩn hợp đồng sàn quốc tế)