Thông báo bảo trì nâng cấp chức năng kế hoạch ủy thác (11/01)