BingX sẽ tiến hành bảo trì hệ thống từ 06:00 đến 06:10 ngày 26/02/2020 (thời gian Singapore)