Quy định ép đóng thanh lý vị thế (hợp đồng tiêu chuẩn)