Các nguyên nhân thường gặp khiến sao chép lệnh thất bại