Chế độ ký quỹ riêng và ký quỹ chéo (hợp đồng tiêu chuẩn)