Hợp đồng vĩnh viễn | Các cặp giao dịch, đòn bẩy và hạn mức