Thông báo về việc bảo trì nâng cấp một số cặp giao dịch (20/4)