Thông báo về việc tạm thời tạm ngưng giao dịch sản phẩm (21/04)