Thông báo về việc chuyển đổi tạm thời tình hình thị trường toàn diện 25/4/2020