Thông báo về việc BingX ra mắt cặp giao dịch ADA/USDT trong hợp đồng tương lai tiêu chuẩn