Thông báo về việc ra mặt lần nữa cặp giao dịch TRX/USDT trong hợp đồng giao dịch tương lai tiêu chuẩn BingX