Thông báo liên quan đến bồi thường cho thị trường bất thường vào buổi trưa ngày 10/6/2020(06/10)