Thông báo về thị trường bất thường của hợp đồng tương lại tiêu chuẩn (10/6)