Thông báo về việc điều chỉnh quy tắc tính độ tăng giảm giá chỉ báo của BingX