Thông báo liên quan đến bồi thường cho thị trường bất thường vào 02/07