Thông báo về việc điều chỉnh giới hạn hopcủa một số cặp giao dịch của hợp đồng tiêu chuẩn BingX