Thông báo về việc BingX ra mắt cặp giao dịch ETH/USDT trong hợp đồng tương lai