Thông báo về việc BingX ra mắt cặp giao dịch Bạc/USD trong hợp đồng tương lai