Thông báo thay đổi điều kiện sử dụng tiền thưởng của người dùng mới khu vực Việt Nam và Indonesia