BingX thông báo điều chỉnh mức tối đa của đòn bẩy và hạn ngạch cho các mặt hàng giao dịch của hợp đồng tiêu chuẩn (20/08)