Thông báo: BingX ra mắt cặp giao dịch DOT/USDT cho hợp đồng tiêu chuẩn